Skip to content

Здраве, безопасност, околна среда и качество

 

Принципи за безопасност, здраве, околна среда и качество

Total

 

Тотал базира своята политика относно безопасност, здраве, околна среда и качество на следните 10 принципа:

  1. Главен приоритет на Тотал е безопасността и здравето на хората, безопасност при операции, уважение към околната среда, клиентско удовлетворение, както и вслушване в акционерите.
  2. Тотал се стреми да отговаря на приложимите закони и регулации, когато провежда и снабдява своя бизнес, когато е подходящо, със своите собствени изисквания.
  3. Тотал насърчава обща култура сред служителите си, чиито основни елементи са умения, оценка при инциденти, информация и диалог. Този процес е воден от ръководството и примерното поведение на управление.
  4. Тотал благоприятства селекцията на своите индустриални и бизнес партньори на базата на техните възможности да спазват политиката за безопасност, здраве, околна среда и качество.
  5. Тотал изпълнява, за всички свои дейности, подходяща политика на управление относно рисковете при безопасност, здраве, околна среда и качество, които са редовно оценявани. Никакви проекти за продукти или лансирането на продукти не може да бъде предприето без оценка на рисковете, покриваща целия живот на проекта или продукта.
  6. Подходящи системи за безопасност, здраве, околна среда и качество за всеки бизнес преминават през редовни оценки, които включват мерки за производителност, формулирането на планове за действие и установяването на подходящи процедури за контрол.
  7. За да реагира адекватно в случай на инцидент, Тотал се оборудва подходящо и установява процедури за спешни случаи, които периодично се преразглеждат и тестват по време на упражнения.
  8. Всеки служител, на всички нива, трябва да е съзнателен в своята работа или лична отговорност, обмисляйки добре рисковете от инциденти, вреда за здравето, вреда за околната среда или вредни влияния върху продукти и качество на обслужването. Бдителност и професионализъм са важни критерии в тези среди при оценяването на работата на всеки един служител, особено на тези, които имат отговорни позиции.
  9. Във връзка с безопасността, здравето, околната среда и качеството, Тотал има градивно поведение, базирано на отворен диалог с акционерите и външни лица. Чрез социалното си задължение се фокусира върху развитието на своите дейности в хармония със съседните общности.
  10. Тотал наблюдава и контролира енергийната консумация на компанията, газовите емисии от парниците, производството на отпадъци и влиянието върху биологичното разнообразие. Компанията разработва нови процеси, продукти и клиентски услуги, за да подобри енергийната ефикасност и да намали влиянието върху околната среда. Компанията е ангажирана в проучването и разработването на допълнителни енергийни източници. Тотал активно допринася за устойчивото развитие.

Кристоф дю Маржери