правни съобщения

Общи условия за ползване

Добре дошли на уеб-страницата http://www.total.bg/ (Сайтът). Когато посещавате нашия Сайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели без ограничения настоящите Общи условия за ползване. Моля да имате предвид, че ако посещавате други страници на дружества от групата Тотал, за тях ще се прилагат различни Общи условия за ползване и политики относно защитата на личните данни. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно съдържащите се в тях правни съобщения.

1. Идентификация

Дружество, собственик на Сайта (Дружеството):

ТОТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 200292535, със седалище и адрес на управление:  гр. София 1404, бул. България № 69, Инфинити тауър, ет. 13 , имейл: info-bulgaria@total.com, телефон: +359 2 904 7004 ,лице, което отговаря за Сайта: Виолета Кметова  

Технически дизайн, хостинг и дизайн на Сайта: Име на дружеството ТOTAL SA, адрес: 2, place Jean Millerm la Defence 6, Courbevoie/92400, France.

2. Информация за дейности

Дружеството създаде този Сайт, за да Ви представи своите дейности и да Ви предостави информация или препоръки относно Вашите интереси. Дружеството може да променя информацията относно своите дейности в този Сайт по всяко време и без известяване. Тази информация е предоставена като основна, без гаранции относно това, че може да бъде подходяща за специфични цели.

3. Интелектуална собственост

3.а. Всякаква информация или документи (текст, изображения, звуци, бази данни, снимки, ноу-хау или цитирани продукти), съхранявани в Сайта, както и елементите, създадени за сайта и неговата основна структура са собственост на Дружеството или на Дружеството са предоставени права за използването им, копирането или разпространението им сред неограничен брой лица. . Информацията, документите, базите данни и другите елементи на този Сайт са обект на авторски права и права на интелектуална собственост. Посетителите имат право единствено да разглеждат Сайта. Копирането на документи и елементи от сайта е позволено само и единствено за лична употреба. Всяко копиране и използване за други цели са забранени и за извършването им е необходимо даването на предварително съгласие от Дружеството.

3.б. Отличителни знаци

Освен ако не е обозначено друго, търговската фирма на Дружеството, неговото лого, продукти и марки, цитирани в Сайта са собственост на Дружеството. Те не могат да бъдат използвани без писмено съгласие, дадено от Дружеството.

3.в. Бази данни

База данни е съвкупност от данни или други материали, подредени систематично или методично и индивидуално достъпни по електронен път на Сайта. Всички бази данни, достъпни до Вас, са собственост на Дружеството, което е техен производител. Дружеството забранява извличането чрез постоянно или временно пренасяне на съдържанието на всяка база данни или на негова съществена в количествено и качествено отношение част върху друг носител по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, както и повторното използване на съдържанието на базата данни или на негова съществена в количествено или качествено отношение част чрез разгласяване под каквато и да е форма, включително разпространение на копия, отдаване под наем или предоставяне по цифров път, освен когато това се прави от потребителя с информационна цел и единствено за лична употреба.

3.г. Цитиране

Всеки посетител, който желае да възпроизведе информация, съдържаща се на Сайта (за лични цели или в рамките на дадено от Дружеството съгласие), трябва във всички случаи да спомене източника на информацията и да включи информация за правото на собственост на Дружеството по отношение на Сайта.

4. Задължения на потребителя

4.а. Всеки посетител на Сайта, който предоставя информация, предоставя на Дружеството всички прехвърлими права върху информацията и се съгласява Дружеството да я използва. Информацията, предоставена от посетители, няма да бъде разглеждана като поверителна. Когато информацията представлява лични данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни, то тя ще бъде обработвана от Дружеството в съответствие с неговите разпоредби (вж. раздел 6 по-долу).

4.б. Всеки посетител на Сайта се съгласява да спазва приложимите български закони, както и, че:

  • Има възможността и средствата за достъп до и използване на Сайта;
  • Подсигурил е, че използваната IT конфигурация е в изправност и не съдържа вируси;
  • Предоставя на Дружеството и неговите контрагенти правото да използват предоставената информация (с изключение на личните данни, уредени в раздел 6 по-долу);
  • Трябва да спазва поверителност и следователно е отговорен за употребата и сигурността на кодове за достъп и пароли, които Дружеството може да му изпрати за достъп до определени секции. Дружеството си запазва правото да ограничи достъпа Ви до сайта при измама или опит за измама при използване на предоставения достъп.

5. Хипертекст (Hypertext) връзки

Hypertext връзката е техника, която Ви позволява да посетите друг уеб-сайт чрез линк на Сайта. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на сайтове, с които осигурява връзки. Тези връзки се предлагат на потребителите на Сайта като услуга. Моля, разгледайте внимателно общите условия и разделите за защита на личните данни на тези сайтове, за да разберете техните практики. Решението за използването на връзки може да бъде взето единствено от Вас. Запазваме си правото да променим или изтрием връзка от нашия Сайт във всеки един момент.

Ако искате да създадете hypertext връзка за този Сайт, трябва да получите писмено съгласие от Дружеството, използвайки данните за контакт , посочени в края на този документ.

6. Лични данни

6.а. При посещение на Сайта, Вие можете да ни предоставите лични данни, включващи Вашите собствено име, фамилия, имейл адрес и фирма, за която работите, с оглед осъществяване на контакт с нас.

Ние събираме част от Вашите лични данни с цел да комуникираме с Вас, да отговаряме на Вашите искания за информация и да разбираме по-добре Вашите очаквания. В онлайн формите на Сайта, задължителните полета са отбелязани с „*”. В случай, че не отговорите на задължителните въпроси, ние няма да можем да Ви предоставим исканите услуги.

Дружеството отговаря за обработване на Вашите лични данни при управление на Сайта. Дружеството е регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и обработването се извършва в съответствие с българския Закон за защита на личните данни и подзаконовите актове по прилагането му.

6.б. Вашите лични данни могат да бъдат разкривани единствено на наши търговски партньори, други дружества от групата ТОТАЛ, доставчици на IT услуги, с цел да отговорим на Вашите потребности.

В случай, че изпратите коментар, който да бъде публикуван онлайн, можем да публикуваме и част от Вашите лични данни на Сайта. Като се отчитат характеристиките на Интернет и невъзможността да се следи употребата на данни от трети лица, Ви информираме, че можете да спрете такова разпространение като се свържете с нас.

Освен ако не е изрично предвидено друго, Дружеството няма да извършва трансфер на лични данни за дейности по Сайта извън държави-членки на Европейския съюз и държави-страни на Споразумението за Европейското Икономическо пространство.

7. Управление на кукита(cookies)

Когато посещавате Сайта, Дружеството може да инсталира „куки” на Вашия компютър. Куки е файл, който записва информация, свързана с разглеждането на Сайта от същия компютър (напр. посетени страници, дата и час на разглеждане, последвани линкове) и който ще улесни посещенията Ви, като направи по-лесна и по-бърза идентификацията Ви с оглед достъп до целените от Вас страници. Можете да изтриете куки-тата, които са инсталирани на Вашия компютър по всяко време, както и да предотвратите запазването на нови куки-та и да получавате уведомление преди инсталирането на ново куки, като настроите Вашия браузър. Моля, посетете помощния раздел на Вашия браузър за повече информация за това как да активирате и деактивирате тези функции. Моля да имате предвид, че може да не се възползвате от някои от нашите услуги, в случай, че деинсталирате куки или предотвратите инсталирането на куки на Вашия компютър.

8. Вашите права, свързани с личните Ви данни

В съответствие с българския Закон за защита на личните данни, Вие имате право да поискате потвърждение за това дали отнасящи се до Вас лични данни се обработват, информация за целите на такова обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните могат да бъдат разкрити, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от евентуален отказ за предоставянето им, информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Вие имате право на достъп до и информация относно отнасящите се до Вас лични данни, а Дружеството е длъжно да Ви предостави исканата информация устно, писмено или на друг информационен носител.

Вие имате право по всяко време да поискате от Дружеството да заличи, коригира, или блокира Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на законовите изисквания, както и да поискате от Дружеството да уведоми за тези действия третите лица, на които са били разкрити Вашите лични данни, освен ако това не е невъзможно или свързано с прекомерни усилия.

За да упражните изброените по-горе права или да получите информация, свързана с личните Ви данни, моля изпратете писмено заявление до:

Адрес: 1404 София, Бул. България 69, Инфинити тауър, ет.13

Лице за контакт: Виолета Кметова

Заявлението може да бъде изпратено и по имейл, на адрес: info-bulgaria@total.com при условие, че е подписано с електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Освен горепосочените права, в качеството Ви на потребител на Сайта, Вие имате право и да:

  • възразите срещу обработването на личните Ви данни от Дружеството при наличие на законово основание за това
  • възразите срещу обработването на личните Ви данни от Дружеството за целите на директния маркетинг (когато Ви се предлагат стоки и услуги по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и когато сте включени в допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги); и
  • бъдете уведомени от Дружеството, преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица и използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като в този случай ще Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване или използване.

9. Официално уведомление

9.а. Информацията и препоръките (оттук нататък разглеждани като „Информация”), които са достъпни на сървъра на този Сайт са предоставени добросъвестно.

Въпреки това, Дружеството не твърди и не гарантира изчерпателността или точността на тази информация. Информацията е предоставена под условие, че Вие или който и да е друг неин получател определяте сами дали да я използвате за специфични цели. При никакви обстоятелства Дружеството няма да поеме отговорност за вреди, възникнали в резултат на доверяването на тази Информация, използването й или използването на на продукт, за който тя се отнася.

Посочената информация няма да се счита за препоръка за използването на информация, продукти, процедури, оборудване или формули, нарушаващи патент, авторско право или регистрирана търговска марка. Дружеството не носи отговорност в случай, че използването на такава информация нарушава патент, авторско право или регистрирана търговска марка.

Дружеството категорично отхвърля всякакви интерпретации, които могат да асимилират съдържанието на неговия Сайт със закупуване на оферти или подбуждания към придобиване на дялове от Дружеството.

Дружеството не дава гаранция относно търговския характер на предоставената информация или нейната пригодност за дадена цел както и не дава гаранция относно продуктите, за които се отнася информацията.

При никакви обстоятелства Дружеството не се ангажира да актуализира или поправя информацията, разпространявана в Интернет или на неговите сървъри. Същевременно, Дружеството запазва правото си да изменя или поправя съдържанието на своя Сайт по всяко време без предварително известяване.

9.б. Документите в този Сайт може да съдържат прогнози относно финансовото положение, оперативните резултати, дейностите или индустриални стратегии на Дружеството. По-точно, могат да бъдат употребявани изрази като „планира”, „очаква” и всякакви заявления относно целите на управление на Дружеството, изчисления и цели относно производството и тенденции, свързани с оперативни резултати и прогнози. Тези прогнози се основават на хипотези, които могат да бъдат неточни или зависещи от рискови фактори като изменения в обменните курсове, цените на нефтените продукти, възможността да се осигури намаляване на разходите без неблагоприятни прекъсвания на операциите, съображения, свързани с екологичното законодателство и икономически и финансови условия.

Дружеството не се ангажира и не носи отговорност за актуализацията на прогнозите на Сайта, в частност като резултат от нова информация, последващи събития или други фактори.

9.в. Дружеството не гарантира дейността на сайта без прекъсвания или че сървърите или сайтовете на трети лица, към които връзките препращат, не съдържат вируси.

10. Актуализиране на Общите условия за ползване на Сайта и приложим закон

Дружеството може да актуализира тези условия по всяко време. Препоръчваме Ви редовно да следите последните валидни Общи условия за ползване. Тези Общи условия за ползване на Сайта се регулират от българското законодателство и при възникване на спор, свързан с тях, той ще се решава от компетентния български съд.

11. Контакти

За въпроси, моля свържете се с нас по пощата на следния адрес:

Тотал България ЕООД

 1404 София, бул. България 69, Инфинити тауър 69, ет.13

или на имейл адрес: info-bulgaria@total.com

X
Използвайки този сайт Вие се съгласявате с употребата на бисквитки
и други инструменти за статистически данни от посещенията
ви от наша страна, с цел оптимизиране на работата Ви в него.
За повече информация и за настройки на бисквитките