правни съобщения

Общи условия за ползване
Уебсайтове на Тотал

Версия май 2018 г.
Управленски екип на Тотал М&С – Настоящият документ е базиран на работата на правния отдел на Тотал СА 
Лица за контакти от управлението: Benoît Doessant или друг член на екипа за защита на данните на МС


Всеки уебсайт на групата Тотал трябва да включва задължителна и адекватна правна информация.

Ако не го направи, дружеството издател на уебсайта може да бъде обект на гражданско или наказателно преследване.

От решаващо значение е да следвате препоръките от настоящия документ и да се свържете с правния отдел на вашата организация, ако желаете да се отклоните от следните препоръки.

Тези препоръки се отнасят до:

  • Общи условия ползване

Приложение 1: Общи условия ползване – версия на английски език

I.    Общи условия за ползване 

Приложение 1: Общи условия за ползване 

Добре дошли на уебсайта www.total.bg. Свързвайки се с уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приели без ограничения или резерви настоящите Общи условия за ползване и Политиката относно защитата на личните данни [сложете хипертекст връзка към Политиката относно защитата на личните данни]. Моля, имайте предвид, че ако посещавате други уебсайтове на групата Тотал, за тях се прилагат различни Общи условия за ползване и политики относно защитата на личните данни. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно правните съобщения в тях.

1.    Идентификация

Дружество, което издава уебсайта (наричанo по-долу “дружество”): 

Тотал България ЕООД
Централен офис: София 
Вид дружество: ЕООД
Уставен капитал: 1 000 000 лв.
ДДС №: 200292535
E-mail: info-bulgaria@total.com 
Тел.: +35929047000

Уебдизайн: 
Dagobert SAS, 
432 632 495 R.C.S. PARIS,  
39 rue des Mathurins
75008 Paris


Хостинг: 
Capgemini Technologies Services
5/7, rue Frédéric Clavel
92287 SURESNES Cedex
Tél +33 1 47 54 53 00

Дружествата от групата Тотал имат собствено юридическо съществуване и независим правен статут. Дружеството, което издава този уебсайт, принадлежи към групата Тотал. Понякога за удобство в този уебсайт се използва “Тотал” и “групата Тотал” , когато обикновено се правят препратки към ТОТАЛ С.А. (холдинговото дружество) и неговите дъщерни дружества и филиали. По подобен начин думите “ние”, “нас” и “наш”  се използват за означаване на дружеството или друго дружество от групата Тотал по принцип или на тези, които работят за тях. Тези изрази се използват и когато идентифицирането на конкретно дружество или дружества не служи за определена цел. От тези изрази не може да се заключи, че ТОТАЛ С.А. или някое от дъщерните му дружества или филиали участват в бизнеса и управлението на друго дружество от групата Тотал.

2.    Информация за дейности

Този уебсайт представя информация относно определени дейности на дружеството и групата Тотал. Дружеството може да променя информацията, съдържаща се в този уебсайт, по всяко време и без предизвестие. Тази информация е предоставена като обща информация без гаранции, че е подходяща за конкретни цели. 

3.    Интелектуална собственост

3.1.    Собственост на дружеството 

3.1.1 Цялата информация или документи (текст, анимирани или статични изображения, бази данни, звуци, снимки, ноу-хау или цитирани продукти), съхранявани в уебсайта, както и елементите, създадени за уебсайта и неговата основна структура, са или собственост на дружеството или на дружествата от групата Тотал, или са предмет на права за използване, копиране или разпространение сред обществеността, които са им предоставени. 

3.1.2 Тази информация, документи и елементи са обект на закони за защита на авторското право, доколкото са достъпни за  обществеността чрез този уебсайт. Относно правата на интелектуална собственост на никоя страна не е предоставен лиценз или друго право, освен да разглежда уебсайта.

3.1.3 Копиране на документи от уебсайта е позволено само и единствено за лична употреба. Копиране и използване на копия за други цели е официално забранено и е предмет на предварително и официално разрешение от дружеството. Във всички случаи при разрешено копиране на информация, съхранявана в този уебсайт, трябва да се посочва източникът и да се правят адекватни препратки към собствеността й. 

3.2.    Отличителни знаци

Освен ако не е посочено друго, фирмените наименования, лога, продукти и марки, цитирани в уебсайта, са собственост на дружеството или на дружествата от групата Тотал, или са предмет на права за използване, копиране или представяне/съобщаване сред обществеността, които са им предоставени. Вие не можете да ги използвате без предварително писмено разрешение от дружеството.

3.3.    Бази данни 
Дружеството е администратор на базите данни в уебсайта и дружеството е собственик на предоставените бази данни. Вие не можете да извличате или да използвате повторно съществена в качествено или количествено отношение част от базите данни, включително за лични цели.

4.    Вашите задължения

4.1.    Право за използване на информация
Всеки посетител на уебсайта, който предоставя информация, предоставя на дружеството всички прехвърлими права относно посочената информация и разрешава на дружеството да я използва. Информацията, предоставяна от посетителите, няма да бъде считана за поверителна. Предоставяната информация обаче представлява лични данни, както са дефинирани в приложимия закон , което означава, че ние се задължаваме да обработваме посочената информация в съответствие с нашата Политика относно защитата на личните данни [сложете хипертекст връзка към Политиката относно защита на личните данни], която се прилага за този уебсайт.

4.2.    Спазване на закона 
 Всеки посетител на този уебсайт също така удостоверява, че спазва тези мерки и действащите закони и по-специално:

  • Има необходимата възможност и средства, за да осъществи достъп и да използва уебсайта.
  • Уверил се е, че използваната IT конфигурация не съдържа вируси и е в изправност.
  • Предоставя на дружеството и неговите партньори, когато е приложимо, правото да използват предоставената информация (освен данни от личен характер).
  • Трябва да спазва поверителност и следователно е отговорен за употребата и сигурността на кодове за достъп и пароли, които дружеството може да му изпрати за достъп до определени секции. Дружеството си запазва правото да преустанови достъпа му до уебсайта в случай на използване или опит за използване на посочения достъп чрез измама.

5.    Хипертекст връзки 

5.1.    Активиране на връзки. Дружеството официално отхвърля всякаква отговорност относно съдържанието на уебсайтове, към които предоставя връзки. Посочените връзки се предлагат на потребителите на уебсайта като услуга. Моля, разгледайте Общите условия и Политиката относно защитата на личните данни за уебсайтовете, за да разберете техните практики. Решението за използване на връзки се взема единствено от потребителите на уебсайта. Ние можем да променим или да изтрием връзка от този уебсайт във всеки един момент. 
 

5.2.    Разрешаване на връзки. Ако искате да създадете хипертекст връзка към този уебсайт, трябва да получите предварително писмено разрешение от дружеството, използвайки данните за контакт, посочени в края на този документ.  

6.    Официално уведомление 

6.1.    Информация

6.1.1 Информацията („информация”), достъпна на сървъра на www (World Wide Web), е предоставена добросъвестно.

6.1.2 Информацията се счита за точна, когато е публикувана на уебсайта. Въпреки това, дружеството не твърди и не гарантира, че информацията е изчерпателна или точна. Вие поемате всички рискове, произтичащи от това, че сте разчитали на информацията. Информацията се предоставя при условието, че Вие или друг неин получател можете да определите дали представлява интерес за конкретна цел, преди да я използвате. При никакви обстоятелства дружеството не поема отговорност за вреди, възникнали в резултат от разчитането на посочената информация, от използването й или от използването на продукт, до който се отнася.

6.1.3 Информацията не се счита за препоръка за използване на информация, продукти, процедури, оборудване или формули, нарушаващи патент, авторско право или регистрирана търговска марка. Дружеството отхвърля изрична или косвена отговорност, в случай че използването на информацията нарушава патент, авторско право или регистрирана търговска марка. 

6.1.4 Дружеството и всички пряко или косвено притежавани дъщерни дружества или филиали, и всяко дружество от групата Тотал  категорично отхвърлят всякакви интерпретации, при които съдържанието на техните уебсайтове може да наподобява оферти за покупка или приканване към придобиване на акции или други търгувани или не търгувани прехвърляеми ценни книжа. 

6.1.5 Дружеството не дава изрична или косвена гаранция относно търговския характер на предоставяната информация или нейната пригодност за дадена цел, както и относно продуктите, до които се отнася посочената информация.

6.1.6 Дружеството при никакви обстоятелства не се задължава да актуализира или коригира информацията, разпространявана в Интернет или на неговите сървъри. По същия начин дружеството си запазва правото да изменя или коригира съдържанието на своя уебсайт по всяко време без предизвестие. 

6.2.    Прогнозни изявления

6.2.1 Информацията, представяна на този уебсайт, може да съдържа прогнозни изявления относно финансовото състояние, оперативните резултати, дейностите и индустриалната стратегия на дружеството, ТОТАЛ С.А. и/или дружества от групата Тотал. Подобни изявления са предмет на рискове и несигурност. Тези изявления се основават на убежденията и предположенията на ръководството и на информацията, с която понастоящем разполага ръководството. Прогнозните изявления включват информация относно прогнози, преценки на бъдещи възможности, очаквано сътрудничество и друга информация относно възможни или предполагаеми бъдещи резултати и могат да бъдат предхождани, следвани или по друг начин да включват думите "вярва", "очаква", "предвижда", "възнамерява", "планира", "има за цел", "оценява" или подобни изрази. Прогнозните изявления не са уверения за резултати или стойности. Те включват рискове, несигурност и предположения. Бъдещите резултати могат да се различават съществено от тези, изразени в прогнозните изявления. Много от факторите, които ще определят тези резултати и стойности, са извън способността на компанията да контролира или предвижда. 

6.2.2 Документите, включени в този уебсайт, могат да съдържат прогнозна информация за групата (включително цели и тенденции), както и прогнозни изявления по смисъла на Закона за реформата в решаването на спорове относно частни ценни книжа от 1995 г., особено по отношение на финансовото състояние, оперативните резултати, бизнеса, стратегиите и плановете на ТОТАЛ. Тези данни не представляват прогнози по смисъла на европейския Регламент № 809/2004. Подобна прогнозна информация и изявления, включени в тези документи, се основават на редица икономически данни и предположения, направени в дадена икономическа, конкурентна и регулаторна среда. Същите могат да се окажат неточни в бъдеще и са предмет на редица рискови фактори, които биха могли да доведат до значителна разлика между действителните и очакваните резултати, включително валутни колебания, цена на петролните продукти, способност да се реализират намаления на разходите и оперативна ефективност без ненужно прекъсване на стопанските операции, екологични регулаторни съображения и общи икономически и стопански условия. Определена финансова информация се основава на приблизителни оценки, особено при оценката на възстановимата стойност на активи и свързаните с това потенциални обезценки на активи.

ТОТАЛ или неговите дъщерни дружества не се задължават да актуализират публично прогнозна информация или изявление, цели или тенденции, съдържащи се в тези документи, в резултат от нова информация, бъдещи събития или по друга причина. Допълнителна информация за факторите, рисковете и несигурността, които биха могли да се отразят на финансовите резултати на дружеството или на дейностите на групата, е предоставена в най-новия регистрационен документ, чиято версия на френски език е подадена от дружеството във френския регулатор на финансовите пазари (Autorité des Marchés Financiers), и в годишен доклад във Формуляр 20-F, подаден в американската Комисия по ценните книжа и борсите ("КЦКБ").

6.3.    Достъпност

Дружеството не гарантира, че уебсайтът ще работи без прекъсвания или че сървърите, осигуряващи достъп до него, ще работят, и/или че сайтовете на трети страни, към които хипертекст връзките препращат, не съдържат вируси.

7.    Актуализации на Условията за ползване на уебсайта и приложимите закони

Дружеството може да актуализира настоящите Условия за ползване на уебсайта по всяко време. Затова Ви препоръчваме редовно да следите последните валидни Условия за ползване. Настоящите Общи условия за ползване на уебсайта са предмет на приложимите закони.

8.    Данни за контакт
Можете да отправяте всички въпроси относно условията за ползване на уебсайта по електронна поща на info-bulgaria@total.com  или по пощата на следния адрес: Тотал България ЕООД, Обслужване на клиенти,
1404 София, бул.България 69, Инфинити Тауър, ет.13 
 

Информационни известия за събиране на лични данни 
Уебсайтове на Тотал

Версия май 2018 г.

Управленски екип на Тотал М&С – Настоящият документ е базиран на работата на правния отдел на Тотал СА 

Лица за контакти от управлението: Benoît Doessant или друг член на екипа за защита на данните на МС

Всеки уебсайт на групата Тотал трябва да включва задължителна и адекватна правна информация.

Ако не го направи, дружеството издател на уебсайта може да бъде обект на гражданско или наказателно преследване.

От решаващо значение е да следвате препоръките от настоящия документ и да се свържете с правния отдел на вашата организация, ако желаете да се отклоните от следните препоръки.
Тези препоръки се отнасят до:

  • Информационни известия, които ще бъдат показани под формулярите в случай на пряко събиране на лични данни 

Приложение 1: Събиране на лични данни чрез онлайн формуляр – версия на английски език
Приложение 2: Речник на термините за информационните известия
Приложение 3: Таблица шаблон за адаптиране по държави 

I.    Информационни известия за пряко събиране на лични данни 

Кога да се показват информационните известия?

Общият регламент относно защитата на данните на ЕС (ОРЗД) посочва , че субектите на данни, чиито лични данни се събират и обработват, трябва да бъдат информирани за тези дейности по обработване от администратора на данни (юридическо лице, което определя целта и средствата на дейността по обработване) посредством информационни известия.

Различават се 2 случая на събиране на данни: пряко събиране на данни чрез формуляр и непряко събиране на данни, когато данните не се събират пряко от субекта на данните (например, когато дружеството купува файл с лични данни).

Информационните известия трябва да се показват в случай на пряко събиране на данни. Непрякото събиране на данни не е разгледано в настоящия документ. 

В приложение 1 ще намерите модела на информационните известия, които да се показват в случай на пряко събиране на лични данни.

Тези известия трябва да бъдат показани под формуляра за събиране на данни и трябва ясно и точно да посочват целите на дейностите по обработване на данни. В информационните известия трябва има и връзка към политиката относно защитата на личните данни, което позволява на субекта на данни да получи достъп до повече информация относно характеристиките на дейностите по обработване на данни.

Приложение 1: Събиране на лични данни чрез онлайн формуляр 

Настоящият документ трябва да бъде включен под формуляра за събиране на лични данни на уебсайта.

В съответствие с разпоредбите на Регламента за защита на личните данни Тотал България ЕООД като администратор на данни ще обработва данните Ви с цел да ви предложим подобряване на предоставените ви услуги. 
В съответствие с настоящите разпоредби имате право да получите достъп, да коригирате, да изтриете и да откажете използването на личните Ви данни. Можете да поискате личните Ви данни да Ви бъдат изпратени и имате право да давате указания за използването на личните Ви данни след смъртта Ви. Можете да поискате и ограничаване на данните, преносимост на данните и/или да подадете иск пред  компетентния надзорен орган. За заявка моля, използвайте формуляра за контакт (сложете хипервръзка към формуляр за контакт) или я изпратете на следния адрес: Отдел Обслужване на клиенти, 1404 София, бул.България 69, Инфинити тауът, ет.13, info-bulgaria@total.com
Разберете повече (сложете връзка към Хартата за политика за защита на личните данни и бисквитките).

 

Приложение 2: Речник на термините за информационните известия 

Термини 

1.    ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИ (АД)
Дружеството като администратор на данни обработва Ваша лична информация в съответствие с приложимите разпоредби. 

2.    КРАЙНА ЦЕЛ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ
Данните се обработват с цел обработка на Вашата заявка, която не може да бъде обработена без Вашето съгласие.

3.    ПОТРЕБИТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ
За постигането на крайните цели, посочени по-горе, данните Ви се изпращат на Дружеството.

4.    СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Данните Ви ще бъдат съхранявани за срока, необходим за крайната цел на обработването, т.е. 1 година.

5.    ПРАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
В съответствие с актуалните разпоредби имате право да получите достъп, да коригирате, да изтриете Вашите данни и право на преносимост на данните*, както и право да определите насоките относно съдбата на личните Ви данни след смъртта Ви. Имате право да оттеглите съгласието си* по всяко време, без да оспорвате дейностите по обработване на данни, извършени по-рано. Можете да изискате и ограничение или да откажете* обработването на Ваши данни, и/или да заведете иск пред компетентния надзорен орган. 
Можете да упражните правата си, като се свържете с: Отдел Обслужване на клиенти, info-bulgaria@total.com или на 1404 София, бул.България 69, Инфинити тауър, ет.13.  
По въпроси, свързани със защитата на личните данни, можете да се свържете със Службата за защита на данните.

ОПЦИЯ: ЗА ТЪРГОВСКИ ПРОУЧВАНИЯ: 

За всички търговски предложения 
"Съгласен съм да получавам имейли, текстови съобщения или мултимедийни съобщения от Дружеството „ 

"Не желая да получавам имейли, текстови съобщения или мултимедийни съобщения от Дружеството „ 

X
Използвайки този сайт Вие се съгласявате с употребата на бисквитки
и други инструменти за статистически данни от посещенията
ви от наша страна, с цел оптимизиране на работата Ви в него.
За повече информация и за настройки на бисквитките